සිසුන් සඳහා නව මුහුණුවර වෙත මෙතනින් ඇතුල්වන්න. Log In

ලියාපදිංචි වීම සඳහා උපදෙස් :

ඔබ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ඒකකය හා ලියාපදිංචි නොවූ සිසුවෙක් නම් New Student Register හරහා ලියාපදිංචි වී සිටින්න.

ඔබ ඉහත එක් ආකාරයට ලියාපදිංචි වී අවසාන නම්, පහත LOG IN පැනල් එකෙන් ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ඒකකයට ඇතුළ් වන්න.

LOG IN

සිසුන් සඳහා නව මුහුණුවර වෙත මෙතනින් ඇතුල්වන්න. Log In